Наверх

урыс

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ныбджэгъу лъап1эхэр!

djМуниципальнэ гъэпсык1э зи1э «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм я Совет иофициальнэ сайт ш1уфэс лъап1э щышъосэхы! Ят1онэрэ зэ1угъэк1эгъумк1э къэлэ Советым исайт къызфэзгъэфедагъэхэм тхьэшъуегъэпсэу шъотэ1о ык1и ящэнэрэ зэ1угъэк1эгъум идепутатхэми дэгъоу шъуадэлэжьэнэу тышъущэгугъы.

Get Adobe Flash player

Ныбджэгъу лъап1эхэр! Лъытэныгъэ зыфэсш1ырэ хэдзак1охэр, тикъэлэдэсхэр!

Муниципальнэ гъэпсык1э зи1э «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм я Совет иофициальнэ сайт ш1уфэс лъап1э щышъосэхы!

Ят1онэрэ зэ1угъэк1эгъумк1э къэлэ Советым исайт къызфэзгъэфедагъэхэм тхьэшъуегъэпсэу шъотэ1о ык1и ящэнэрэ зэ1угъэк1эгъум идепутатхэми дэгъоу шъуадэлэжьэнэу тышъущэгугъы.

Сицыхьэ тель л1ык1о органым и1офш1эн хэбзэ гъэнэфагъэу пылъым ехьыл1эгъэ  къэбарыр  игъэк1отыгъэу къызэрэшъу1эк1эхащтым. Ащ амал къытыщт народнэ депутатхэм  я  Совет, 1офхэм ягъэзек1он фэгъэзэгъэ гъэ1орыш1ап1эм ык1и хэшъудзыгъэ пэпчъ я1офш1энк1э рахъухьэхэрэм шъуащыгъозэнэу. Дгъэк1эжьыгъэ сайтым иш1уагъэ къышъок1ыщт унащъоу тштэхэрэм нэ1уасэ шъуафэхъунымк1э, шъори шъуиеплъык1эхэр, игъоу шъулъэгъухэрэр, щык1агъэу къыхэжъугъэщыхэрэр шъуинэк1убгъохэм къарыжъугъэхъанымк1э.

Шъукъеблагъ тисайт, депутатхэу хэшъудзыгъэхэм ащ шъуащыдэгущы1эн шъулъэк1ыщт.

Тэгугъэ зэгуры1оныгъэ тазыфагу илъэу 1оф зэдэтш1энэу.

                    Народнэ депутатхэм я Совет и Тхьаматэу                    

Джарымэкъо Азмэт

   Народнэ депутатхэм я Совет зэрэзэхэтыр

Народнэ депутатхэм я Совет и Тхьамат

Народнэ депутатхэм я Совет итхьаматэ игуадз

Хабзэмк1э, ч1ып1эм и1оф ежь-ежьырэу зэрихьажьынымк1э ык1и регламентымк1э комитетым и Тхьамат

 Народнэ депутатхэм я Совет итхьаматэ и1эпы1эгъу

 Народнэ депутатхэм я Совет и Президиум

Народнэ депутатхэм я Совет икомитетхэр

Народнэ депутатхэм я Совет идепутатхэр

Народнэ депутатхэм я Совет и1офхэм ягъэзек1онк1э Гъэ1орыш1ап1эр